2015-10-02
Swesif

JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund

  • Väljer in
  • Väljer bort
  • Påverkar

Fonden strävar efte att uppnå god avkastning genom att investera främst i bolag världen över inom finans, bank, försäkringar och fastigheter ("finansbolag").

Väljer in — Fonden investerar i företag utifrån

Miljö, sociala och affärsetiska aspekter

Syftet med förvaltningen av poolade fonder är att skapa maximal avkastning åt investerarna. Vi förväntar oss att bolagen alltid agerar på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt, men vi utesluter inte specifika tillgångar eller sektorer från våra fonder enbart av etiska skäl. Förutsatt att ett bolag agerar lagenligt och att det inte är sannolikt att dess agerande i fråga om miljö- och samhällsansvar kommer att ha inverkan på värderingen, har portföljförvaltarna helt fria tyglar att investera i fondspararnas bästa ekonomiska intresse. Samtidigt anser J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) att bolag bör bedriva sin verksamhet på ett sätt som tydligt manifesterar deras ansvar mot anställda och andra aktörer samt i ett bredare perspektiv även mot samhället och miljön. Vi har ett positivt engagemang i frågor som rör samhälls- och miljöansvar och hållbarhetsaspekter och våra analytiker tar hänsyn till detta i det löpande analysarbetet och i aktieurvalsprocessen. Våra analytiker och/eller portföljförvaltare beaktar på lämpligt sätt ESG-riskerna i sina värderingar. Investeringsmöjligheter baserade på ESG-teman identifieras av portföljförvaltarna och specialiserade mäklare på säljsidan, snarare än av ESG-teamet.

=

Vårt specialiserade ESG-team har en egen databas med detaljerade ESG-modeller för drygt 700 paneuropeiska bolag. Den utvecklas hela tiden i takt med att vår förståelse för bolagen och de här frågorna ökar. Varje register uppdateras minst en gång om året. Information om bolagsengagemang sparas för att upprätthålla en tydlig verifieringskedja. När det gäller Global Financials Fund används dessa modeller för att skapa en egen ESG-rankning och ESG-rating som tas med i analytikernas modeller och aktierankningar.

ESG-databasen är en egenutvecklad metod som går ut på att studera 33 olika datapunkter i fem breda kategorier (aktieägarrättigheter; styrelsens sammansättning och oberoende; tillsynsfunktioner och kommittéer; ersättningar; öppenhet och transparens, kommunikationen med aktieägarna; sociala, miljörelaterade och politiska risker samt regleringsrisker och risker kopplade till mutor och korruption). Icke-styrningsfaktorer utgör fem av dessa 33 datapunkter med en total vikt på ungefär 17 procent. Metoden tillskriver varje datapunkt en förutbestämd analysviktning i syfte att uppnå ett provisoriskt viktat negativt ”poängvärde” avseende styrningsavvikelse i förhållande till våra ESG-riktlinjer. Poängvärdena delas därefter in i kvintiler (femtedelar) för varje sektor och utdelad rating (1–5; 1 = inga större problem, 3 = medel, 5 = allvarligt ESG-problem).

ESG-teamet ansvarar för att bedöma hur bolagen hanterar och rapporterar ESG-risker och problem som är specifika för just deras sektor och/eller bransch. Analysen används sedan för att identifiera vilka av de bolag vi investerat i som avviker och kräver ytterligare åtgärder. Dialogen förs antingen vid inplanerade tvåpartsmöten med företagen, eller vid särskilda möten med icke-verkställande chefer, CSR-specialister (företagens sociala ansvar), om det finns sådana, eller via företagets mäklare.

En tematisk inriktning

Minst 67 procent av fondens tillgångar (exklusive likvida medel) placeras i aktier i finansföretag. Utgivarna av sådana värdepapper kan finnas i vilket land som helst, inklusive tillväxtmarknaderna.

Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i

Kränkningar av internationella normer

Vi har ett positivt engagemang i frågor som rör sociala förhållanden, miljö och hållbarhet. Detta innebär att specifika tillgångar eller tillgångstyper inte utesluts från portföljen enbart på grundval av sociala, miljörelaterade eller etiska kriterier (om inte den lokala lagstiftningen kräver det). Analytikerna beaktar i stället sådana frågor som en del av den ordinarie analys- och aktieurvalsprocessen.

Produkter och/eller länder

Investeringar i landminor, klusterammunition och ammunition som innehåller utarmat uran, så kallade ”kontroversiella” vapen, är förbjudna i vissa europeiska jurisdiktioner. Följaktligen har en del bolag uteslutits som möjliga investeringsobjekt för alla SICAV-fonder med hemvist i Luxemburg.

I den här processen har vi tagit hjälp av en oberoende specialist, Ethix SRI Advisors (http://www.ethix.se/), som är baserad i Stockholm och som besitter omfattande erfarenhet av analyser och forskning inom socialt ansvarsfulla investeringar. Ethix identifierar och gör en bedömning av företag som på ett betydande sätt är involverade i angivna vapenkategorier. Arbetet som ligger till grund för en sammanfattande bedömning sker utifrån primära offentliga källor, dokument för offentlig upphandling och specialiserade handlingar. Vår lista över kontroversiella vapen omfattar för närvarande 20 namn. Av dessa kommer 15 från Ethix ”röda” kategori "verified material involvement", som innebär att ett företag på ett betydande sätt är involverat i en kontroversiell verksamhet. Resterande fem kommer från den holländska finansinspektionen AFM:s lista efter införandet av artikel 21a i den nederländska lagen om bevakning mot ekonomiskt utnyttjande av marknadsställning ("Besluit Marktmisbruik Wft").

Påverkar — Fonden påverkar företag genom

Vi har ett positivt engagemang i frågor som rör sociala förhållanden, miljö och hållbarhet. Dialogen förs antingen vid inplanerade tvåpartsmöten med företagen eller vid särskilda möten med icke-verkställande chefer, CSR-specialister (företagens sociala ansvar), om det finns sådana, eller via företagets mäklare.

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) förvaltar rösträtten till de aktier som innehas precis som vilken annan tillgång som helst. JPMAM:s policy är att utöva den rösträtt som är kopplad till aktierna i portföljen med största omsorg och omdöme och helt utifrån vad som är ekonomiskt bäst för de slutliga ägarna av värdepappren. Så långt det är praktiskt möjligt röstar vi vid alla stämmor som sammankallas av de bolag vi har investerat i.

JPMAM har antagit och anslutit sig till ett antal initiativ för ansvarsfulla investeringar, bland annat:

 FN:s principer om ansvarsfulla investeringar
 International Corporate Governance Network (ICGN)
 Carbon Disclosure Program
 Financial Reporting Council (FRC) UK Stewardship Code

JPMAM samarbetar också med följande organisationer när det gäller ESG-relaterade initiativ och insatser:

 UK Corporate Governance Forum
 National Association of Pension Funds (NAPF)

Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom

Resurser och rutiner

Bolagsstyrningsteamet består av tre specialister i London och ansvarar för att bedriva forskning om miljö- och samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) samt röstfullmakter. De för även en dialog om ansvarsfulla investeringar med företagen vi investerar i. Liknande team finns också i New York, Hongkong och Tokyo.

Dessa team har till uppgift att genomföra policyn och rapportera till regionala fullmaktskommittéer bestående av portföljförvaltare, sektoranalytiker, investeringschefer och säljrepresentanter. De regionala kommittéerna rapporterar sedan till en global fullmaktskommitté vars ordförande är vår Head of Equities. ESG-frågorna blir allt mer integrerade i det löpande analysarbetet och portföljförvaltarna ansvarar för förvaltningen av en viss portfölj samt för att strikt följa respektive portföljs uppsatta mål, IRG-riktlinjer och riskparametrar. Dessutom ansvarar portföljförvaltarna för att säkerställa att man håller sig till ansvarsfulla investeringar.

Kontroller

Chefen för bolagsstyrningsteamet kontrollerar rutinmässigt att de röstbeslut som fattats av medlemmarna i teamet är i linje med JPMAM:s röstpolicy och rutiner. Teamet gör också en kvartalsbaserad avstämning för att kontrollera att JPMAM aktivt utövar sin eventuella rösträtt i varje portfölj.

Bolagsstyrningsteamet är också föremål för årlig extern revision och regelbundna compliance-kontroller.

Ledningstillsyn över bolagsstyrningsteamet och ansvaret att utarbeta en röstpolicy i varje region vilar på fullmaktskommittén. Kommitténs roll är att granska JPMAM:s bolagsstyrningspolicy och praxis i förhållande till de företag man investerar i och att fungera som forum för bolagsstyrningsfrågor. Kommittén består av seniora analytiker, portföljförvaltare och styrningsexperter samt i vissa fall av medarbetare inom juridik och compliance. Kommittén träffas minst en gång varje kvartal eller oftare om omständigheterna kräver det. De regionala kommittéerna i New York, London, Hongkong och Tokyo rapporterar i sin tur till en global fullmaktskommitté. Ordförande för den globala kommittén är Martin Porter, vår Global Head of Equity.

Funktionen för fullmaktsröstning är föremål för oberoende granskning av vår externa revisor som en del av granskningsstandarden ISAE3402. Tillsynen över vår bredare verksamhet granskas också i enlighet med AAF 01/06 som ett led i kontrollen av våra brittiska investeringstruster.

Varje kvartal tar JPMAM fram detaljerade rapporter om röstning och engagemang åt våra kunder. Dessutom publicerar vi sammanfattande information på vår offentliga webbplats. Dessa rapporter innehåller såväl kvalitativ som kvantitativ information.

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.