2014-04-24
Swesif

Sparinvest Global Value

  • Väljer in
  • Väljer bort
  • Påverkar

Sparinvest Global Value är en aktiefond som investerar i amerikanska, europeiska, australiensiska, japanska och övriga asiatiska aktier. Fonden kan till en begränsad omfattning även investera i andra värdepapper. Urvalet sker på basis av det s.k. värdekonceptet, d.v.s. att efter en genomgripande analys av tillgänglig offentlig information väljs de aktier ut vars marknadspris ligger betydligt lägre än deras verkliga värde.

I Sparinvest har vi en konservativ och ansvarsfull inställning till investeringar. Mot den bakgrunden har Sparinvest skrivit under UN PRI - FN:s principer för ansvarsfulla investeringar som ett naturligt steg i företagets redan existerande riskfokuserade filosofi för långsiktiga investeringar.

Påverkar — Fonden påverkar företag genom

Sparinvest bedriver en aktiv dialog med företagsledningar i de bolag där investering sker. För Sparinvests del så sker detta på en case-by-case basis. Sparinvests syfte med denna dialog är bl a att rikta företagsledningars uppmärksamhet på ESG faktorernas betydelse. Sparinvest utnyttjar alltid sin möjlighet och rättighet till att rösta på bolagsstämmor genom fullmakt där Sparinvest genom sina fonder äger aktier. Genom juridiskt biträde kan Sparinvest å andelsägarnas vägnar delta i domstolsförfaranden genom s.k. grupptalan.

Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom

Resurser och rutiner

Sparinvests hållbarhetsarbete leds av ansvarig person för Responsible Investment tillsammans med ansvarig portföljförvaltare och ledningen inom Sparinvest. Utöver detta samarbetar Sparinvest med externa analysleverantörer som Ethix SRI Advisors och MSCI ESG Research och den globala advokatbyrån Barroway, Topaz, Kessler, Meltzer & Check, LLP som bistår Sparinvest med juridiskt biträde i detta avseende. ISS Governance biträder Sparinvest globalt med att rösta på bolagsstämmor genom fullmakt.

Kontroller

En fortlöpande dialog och analys sker löpande i syfte att säkerställa kvaliteten på portföljen. Visar det sig att ett innehav inte lever upp till de etiska riktlinjerna så avyttras det utan dröjsmål.

-Daglig intern kontroll att fonden endast är investerad i godkända värdepapper.

-Lista på fondens samtliga innehav publiceras månatligen på Sparinvests hemsida.

-Statistik kring Sparinvests aktiva ägande publiceras på Sparinvests hemsida.

Läs mer om fonden och om vårt arbete www.sparinvest.se och i vår årsrapport om ägarstyrning och hållbarhet.

 

Sparinvest är medlem i Danish Social Investment Forum (DANSIF) och The European Sustainable Investment Forum (Eurosif).

Kontakt:

Jan Krepp, jan@sparinvest.se

Magnus IH Jansson, mhj@sparinvest.se

 

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.