2014-07-08
Swesif

Delphi Europe

  • Väljer in
  • Väljer bort
  • Påverkar

Delphi Europe är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på de europeiska börserna. Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består av 30-40 medelstora och stora bolag inom minst fem sektorer. Under perioder när förvaltaren upplever stor osäkerhet på marknaden, kan upp till 20 procent av portföljen placeras i kontanter.

Fonden förvaltas enligt Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär att vi inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av landminor, kluster- och atomvapen samt produktion av tobak.

Storebrand har arbetat med hållbara investeringar sedan 1995 och har åtta hållbarhetsanalytiker som arbetar med att analysera bolag utifrån hållbarhetskriterer, helt integrerade med kapitalförvaltningen. Vår standard för hållbara investeringar tillämpas för alla koncernens placeringar.

Väljer in — Fonden investerar i företag utifrån

Miljö, sociala och affärsetiska aspekter

• Företag som systematiskt och proaktivt hanterar miljörisker som är knutna till företagets verksamhet. Företag som prioriterar att minska sin miljöpåverkan.

• Företag som kontinuerligt och proaktivt arbetar med mänskliga rättigheter. De ska verka för god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. De ska arbeta mot alla former av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering av anställning.

• Företag som tar avstånd från korruption och har god affärsetik samt bolagsstyrning.

Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i

Kränkningar av internationella normer

• Inom Storebrandkoncernen exkluderar vi företag som bryter mot internationella normer och konventioner eller är involverade i annan oacceptabel verksamhet

• Vi investerar inte i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av landminor, kluster- och atomvapen samt produktion av tobak.

Produkter och/eller länder

• Vi investerar inte i företag som medverkar till produktion av landminor, kluster- och atomvapen samt produktion av tobak.

• Vi gör en löpande industrianalys av högriskbranscher såsom exempelvis olja, gas, textil, kemi, läkemedel, gruvdrift, kemi, elkraft och identifierar de bolag som är sämst på riskhantering inom miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. De bolag som kommer ut sämst i industrianalyserna väljer fonden att inte investera i.Exempelvis har vi valt bort företag som i huvudsak sysslar med kolkraft, oljesand eller palmoljeplantager. 

Påverkar — Fonden påverkar företag genom

• Vi använder vår position som ägare till att påverka företagen till förbättringar

• Genom löpande dialog och möten med företagen, per telefon, e-post eller personliga möten

• Dialog med många företag

• Deltar på ett antal bolagsstämmor

• Vid gemensamma frågor går vi samman med andra stora ägare genom vårt engagemang i UNPRI för att få större påverkanskraft

Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom

Resurser och rutiner

• 8 heltidsanställda hållbarhetsanalytiker integrerade i kapitalförvaltningen som innehar en mycket bred ämnesbakgrund

• ESG data köps in från externa källor såsom Sustainalytics, Trucost, TI etc

• Positioneringsanalys och hållbarhetsrating tas fram internt med vår unika analysmodell

• En urvalskommitté där chefen för hållbarhetsanalys ingår som säkerställer att fonden lever upp till uppsatta mål inom hållbarhetsområdet

 

 

 

 

Kontroller

• Innehav publiceras på spp.se med månatlig uppdatering

• Antalet företag som uteslutits publiceras kvartalsvis. Företag som inkluderas publiceras också

• Kunder med specifika frågor kring ett företag eller en händelse kan få information om det genom att kontakta oss

• Resultatet av vårt påverkansarbete publiceras på spp.se med årlig uppdatering

• Kontrolleras av extern revisor med viss regelbundenhet

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.