2016-05-19
Swesif

Skandia Cancerfonden

  • Väljer in
  • Väljer bort
  • Påverkar

Fonden placerar i svenska aktier, aktierelaterade finansiella instrument samt börsnoterde svenska depåbevis avseende i utländska aktier. Normalt är fonden fullinvesterade i aktier och håller endast en mindre transaktionslikviditet. Två procent av fondförmögenheten går varje år till Cancerfonden. Skandia Investment Asset Management AB förvaltar fonden på uppdrag av Skandia Fonder.

Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i

Kränkningar av internationella normer

Fonden placerar inte medel i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade internationella normer utan att visa förändringsvilja, framförallt:
• FN Global Compact
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
• FN:s barnkonvention
• ILO:s kärnkonventioner
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• Riodeklarationen om miljö och utveckling

• Riodeklarationen om miljö och utveckling

Produkter och/eller länder

Fonden placerar inte i företag som är involverade i:
• antipersonella landminor
• klustervapen
• kärnvapen
• kemiska eller biologiska vapen
• produktion av tobak
• utvinning av kol (över 30% av omsättningen)

Påverkar — Fonden påverkar företag genom

Företagen förväntas efterleva internationella normer och konventioner. I annat fall söker fonden som aktieägare att påverka för att uppnå förbättring. Om påverkansaktiviteterna inte leder till en acceptabel lösning säljs investeringarna tills det att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder. Fonden vill också i dialog med bolagen påverka dem till att förbättra sitt förebyggande arbete med miljö, sociala aspekter och affärsetik. Vidare deltar Skandia Fonder i valberedningar och röstar på bolagsstämmor.

Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom

Resurser och rutiner

• Skandia Fonder ingår i Skandiakoncernens ESG-utskott samt ESG-forum. Där diskuteras bl a Skandias ställningstaganden samt vilka företag som ska exkluderas och vilka som ska prioriteras för påverkansaktiviteter. En lista över exkluderade bolag finns publicerad på Skandia Fonders hemsida.
• ESG-analys sker dels internt och dels med hjälp av externa leverantörer (bl a ISS Ethix, GES Investment Services, Sustainalytics).
• Påverkansaktiviteter genomförs dels av Skandia och dels av externa leverantörer (ISS Ethix och GES Investment Services). Vi samarbetar även med andra kapitalägare när det bedöms lämpligt.

Kontroller

• Daglig kontroll av att fonden endast investerar i godkända värdepapper.
• Fondens senaste årsberättelse/halvårsredogörelse finns tillgänglig på Skandia Fonders hemsida (www.skandia.se/fonder)

Mer information om Skandia Fonders förvaltning och hållbarhetsarbete finner du på www.skandia.se/fonder

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.