2016-08-24
Swesif

Swedbank Robur Ethica Ränta

  • Väljer in
  • Väljer bort
  • Påverkar

Ethica Ränta är en räntefond som placerar på svenska räntemarknaden. Vid eventuella investeringar i företagsobligationer följer fonden hållbarhetskriterier och investerar bara i de bolag som har ett relevant hållbarhetsarbete för sin bransch.

Swedbank Robur är anslutet till UN PRI - FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Väljer in — Fonden investerar i företag utifrån

Miljö, sociala och affärsetiska aspekter

Fonden investerar i de bolag som har ett för sin bransch relevant hållbarhetsarbete, d v s arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Urvalet grundar sig på en djupgående analys av varje enskilt företags hållbarhetsrisker och -möjligheter och förmågan att systematiskt och proaktivt hantera dessa aspekter på ett trovärdigt sätt. Fonden ställer därmed krav på att företagen bland annat ska prioritera att minska sin miljöpåverkan, verka för god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor samt upprätthålla en hög affärsetisk nivå. Hållbarhetsanalysen resulterar bland annat i att fonden inte investerar i bolag som producerar olja, gas eller kol.

Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i

Kränkningar av internationella normer

Fonden investerar inte i företag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller korruption. Exempel på normer som beaktas är FN:s Global Compact , OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Produkter och/eller länder

Fonden placerar inte i företag som är involverade i produktion eller försäljning av :
- Vapen (>0%)
- Krigsmateriel (>5%)
- Alkohol (>5%)
- Tobak (>5%)
- Kommersiell spelverksamhet (>5%)
- Pornografiskt material (produktion >0%, försäljning >5%)

Hållbarhetsanalysen resulterar bland annat i att fonden inte investerar i bolag som producerar olja, gas eller kol.)

Notera att kriterierna för inval (se 'Väljer in') resulterar i bortval av bolag och även hela branscher.

Påverkar — Fonden påverkar företag genom

Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker är i kontakt med ett stort antal företag, dels för att inhämta information för analysarbetet men också för att utveckla företagens hållbarhetsarbete. Alla svenska företag som vi analyserar får ta del av våra slutsatser och vi ger dem konkreta förslag på förbättringar och utvecklingsområden. För ett urval av företag där vi ser brister i hållbarhetsarbetet för vi fördjupade dialoger. Vidare röstar Swedbank Robur årligen på 150-200 bolagsstämmor.

Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom

Resurser och rutiner

- Runt 150 svenska företag och runt 1 500 utländska företag bedöms årligen utifrån hållbarhetsperspektiv.
- En avdelning med sju personer ansvarar för arbetet med ägarstyrning och hållbarhetsanalys.
- Analys köps även från tre externa analysleverantörer (MSCI ESG Research, GES Investment Services, Ethix SRI Advisors).

Kontroller

- Daglig intern kontroll av att fonden endast är investerad i godkända värdepapper.
- Årlig internrevision.
- Fondens innehav publiceras halvårsvis på Swedbank Roburs hemsida.
- Arbetet redovisas årligen i rapporten om ägarstyrning och hållbarhet som finns att hämta på Swedbank Roburs hemsida.

Läs mer om fonden och vårt arbete på swedbankrobur.se/ansvarsfulla investeringar och i vår årsrapport om ägarstyrning och hållbarhet.
Kontakt: hallbarhet@swedbankrobur.se

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.