2016-08-24
Swesif

Swedbank Robur Etik Balanserad

  • Väljer in
  • Väljer bort
  • Påverkar

Etik Balanserad är en global fond-i-fond som placerar på aktie- och räntemarknaderna samt i så kallade alternativa investeringar som till exempel hedgefonder. Fonden följer  hållbarhetskriterier (gäller dock inte för de alternativa investeringarna).

Swedbank Robur har skrivit under UN PRI -  FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Väljer in — Fonden investerar i företag utifrån

Miljö, sociala och affärsetiska aspekter

Fonden investerar i andra fonder som på ett trovärdigt sätt kan visa en dokumenterad process för hur fonden analyserar företag med avseende på miljö och klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik, och utifrån det väljer in de företag som hanterar hållbarhetsfrågorna på bästa  sätt.
Exempelvis är Swedbank Roburs Ethica-fonder samt fonder baserade på Dow Jones Sustainability Index godkända för investering.

Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i

Produkter och/eller länder

Fonden investerar inte i fonder som i sin tur investerar i företag involverade i klusterbomber, personminor, kemiska eller biologiska vapen.

Påverkar — Fonden påverkar företag genom

Påverkan beror på  vilka fonder som fonden har innehav i. Vid innehav i Swedbank Roburs Ethica-fonder för Swedbank Robur fördjupade dialoger med företag där vi ser brister i hållbarhetsarbetet. Dessutom röstar Swedbank Robur årligen på 150-200 bolagsstämmor.

Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom

Resurser och rutiner

En avdelning med sju personer ansvarar för arbetet med ägarstyrning och hållbarhetsanalys. Avdelningen granskar externa fonders analys- och investeringsprocesser för att avgöra vilka fonder som ska vara godkända för investering.

Kontroller

- Daglig intern kontroll av att fonden endast är investerad i godkända värdepapper.
- Årlig internrevision.
- Fondens innehav publiceras halvårsvis på Swedbank Roburs hemsida.
- Arbetet redovisas årligen i rapporten om ägarstyrning och hållbarhet som finns att hämta på Swedbank Roburs hemsida.

Läs mer om fonden och vårt arbete på swedbankrobur.se/ansvarsfulla investeringar och i vår årsrapport om ägarstyrning och hållbarhet.
Kontakt: hallbarhet@swedbankrobur.se

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.