2015-07-20
Swesif

East Capital Rysslandsfonden

  • Väljer in
  • Väljer bort
  • Påverkar

East Capital är specialist på tillväxt- och frontiermarknader. Bolaget, som grundades 1997, förvaltar aktivt åtta dagligt handlade aktiefonder samt ett ytterligare antal alternativa investeringsfonder. East Capital baserar sin investeringsstrategi på ingående kunskap om marknaden, djupgående analyser samt täta företagsbesök av våra investeringsteam. Sedan 2010 tillämpar East Capital ett antal ESG verktyg som gäller för samtliga fondprodukter som förvaltas av gruppen.

East Capital Rysslandsfonden investerar huvudsakligen i Ryssland och övriga länder i forna Sovjetunionen. Fondens strategi är att köpa aktier i lågt värderade företag som gynnas av den starka ryska inhemska tillväxten. Investeringsfilosofin är baserad på ett långsiktigt perspektiv, fundamental analys och en aktiv portföljuppbyggnad, som kombinerar tillväxt med värde.

Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i

Produkter och/eller länder

Fonden investerar inte i företag som är involverade i produktion och/eller marknadsföring av så kallade inhumana vapen, dvs:
• Klusterbomber
• Anti-personella landminor
• Kärnvapen
• Kemiska vapen

Fonden investerar inte heller i företag som genererar en betydande del av sina intäkter från produktion eller försäljning av:
• Tobaksprodukter
• Pornografi
• Vapen eller krigsmateriell

Påverkar — Fonden påverkar företag genom

East Capital är en långsiktig investerare och aktivt ägande är ett av våra viktigaste verktyg. I East Capitals investeringsregion är utmaningarna relaterade till hållbarhetsfrågor betydande och vi är därför övertygade om att vår avkastning främjas av att beakta risker och möjligheter relaterade till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG-frågor). Vi använder följande verktyg i vårt ägararbete:
• Diskussioner med ledningar och styrelser vid företagsbesök (fler än 1000 per år)
• Nominering av eller stöd till oberoende styrelseledamöter
• Utövande av rösträtt på stämmor
• Samarbete med andra aktieägare för att få större påverkan i specifika bolagssituationer
• Deltagande i relevanta intresse- och investerarföreningar
• Dialog med regeringar, börser och finansiella övervakningsmyndigheter för att förespråka förbättringar inom det institutionella ramverket
• Halvårsvis genomlysning av alla våra portföljer med hjälp av externa rådgivare för att uppmärksamma om innehav eventuellt brutit mot andan i internationella överenskommelser och normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, hälsa och säkerhet eller korruption. Om konventionsbrott har bekräftats inleds en dialog med bolaget genom vårt eget team eller genom externa rådgivare. Om dialogen – över tid inte leder till en förändring kan aktierna i bolaget komma att avyttras.

Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom

Resurser och rutiner

Hållbarhetsarbetet på East Capital koordineras av vår ansvariga för ägarstyrningsfrågor (Head of Corporate Governance), men det löpande arbetet involverar samtliga analytiker och fondförvaltare i investeringsteamet. 2012 undertecknade vi PRI, Principles for Responsible Investment, vilket är riktlinjer för ansvarsfulla investeringar som har tagits fram i samarbete med Förenta nationerna.

Kontroller

• Halvårsvis genomlysning av samtliga fondinnehav rörande konventionsbrott.
• Årlig genomgång av portföljen för att bekräfta att exkluderingskriterierna följs
• Årlig rapportering enligt mallen för PRIs transparency rapport

Mer information om vårt arbete finns att läsa på www.eastcapital.se under Bolagsstyrning och hållbarhet.
Kontakta gärna kundtjänst på telefon 08-505 97 777 eller via e-post funds@eastcapital.com om du har frågor.

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.