2015-09-20
Swesif

Lannebo Sverige Plus

  • Väljer in
  • Väljer bort
  • Påverkar

Lannebo Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden. Vi är långsiktiga investerare och investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där faktorer såsom bolagets affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter och risker undersöks. Hållbarhetsfaktorer bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen eftersom vi är övertygade om att de påverkar bolagens framtida utvecklingsmöjligheter.

Vi anser att bra bolag
• är långsiktiga och har god affärsetik
• tar ansvar för den påverkan verksamheten har på omvärlden
• har identifierat samtliga risker, även hållbarhetsrisker, och har processer för att hantera och minimera dem

Exempel på hållbarhetsrisker
• bristande affärsetik
• bristande miljöarbete
• bristande leverantörskontroll

I september 2013 skrev vi under PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar.

Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i

Produkter och/eller länder

Produktion eller utveckling av inhumana vapen såsom
• klustervapen
• kärnvapen
• landminor

Påverkar — Fonden påverkar företag genom

Lannebo Fonder är en stor ägare i många svenska börsbolag vilket medför ett ansvar och en möjlighet att påverka bolagen. Vi fokuserar vårt ansvar och därmed vår påverkan till de bolag där vi har en större ägarandel, eftersom det är där vi kan göra störst nytta.

• Vi för en dialog med bolagens ledande befattningshavare kring deras hållbarhetsarbete, både proaktivt och reaktivt
• Vi deltar i bolagens valberedningsarbete där bland annat förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande tas fram till bolagsstämman
• Vi utnyttjar fondens rösträtt på bolagsstämmor
• Vi deltar i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för hållbarhets- och ägarfrågor för att driva branschen åt rätt håll i dessa frågor

Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom

Resurser och rutiner

• Egen analys som inkluderar hållbarhetsaspekter
• Ansvarig för ansvarsfulla investeringar
• Ansvarig för ägarfrågor
• Intern kommitté för ansvarsfulla investeringar

Kontroller

• Nya investeringar måste alltid godkännas av riskhanteringsfunktionen som kontrollerar att investeringen följer de kriterier som fastställts av Lannebo Fonders styrelse
• Förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden. Information om bolaget inhämtas bland annat från analystjänster, media och dialog med bolaget
• Daglig kontroll utförs av fondadministrationen som säkerställer att fonden endast har investerat i tillåtna innehav
• Fondens samtliga innehav publiceras varje hel- och halvår på Lannebo Fonders hemsida
• En årlig rapport sammanställs till UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar

För mer information kring vårt arbete kontakta Maria Nordqvist på maria.nordqvist@lannebofonder.se.

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera andelsägarna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fondprodukter. Profilen får inte innehålla någon avsättningsfrämjande information såsom köpuppmaningar eller någon form av säljande text. Hållbarhetsprofilen får heller inte användas i avsättningsfrämjande syfte utan bara presenteras som information tillsammans med annat informationsmaterial. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig.