EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR – Sustainable Financial Disclosure Regulation)

Enligt SFDR ska finansiella aktörer (fondbolag, försäkringsbolag m.fl., samt finansiella rådgivare) lämna information om sitt hållbarhetsarbete och sina finansiella produkter.

Samtliga fondförvaltare måste lämna viss information enligt SFDR i ett särskilt reglerat format, vilket skiljer sig åt beroende på hur fonden beaktar hållbarhet (se vidare nedan). Du som kund kan behöva granska hur gränsdragning och definitioner har utformats för att få en närmare uppfattning om en fonds hållbarhetsinriktning och hur fonderna kan jämföras med varandra. För att få en fullständig bild bör du även läsa den information som fondförvaltarna själva publicerar på sin hemsida och i fondens informationsbroschyr i enlighet med SFDR, vilken hänvisas till i slutet av fondens Hållbarhetsprofil.

Fondens rapportering enligt SFDR

Enligt SFDR behöver varje fond lämna information enligt följande:
Artikel 6 – Integrerar hållbarhetsrisker
Den som förvaltar en fond är som huvudregel skyldig att beskriva hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten. Fonder som integrerar hållbarhetsrisker men som inte rapporterar enligt artikel 8 eller 9 nedan benämns också som ”gråa”. Förvaltare som anser att hållbarhetsrisker inte är relevanta ska istället på ett tydligt och koncist sätt redovisa skälen till detta, men fonden kallas då inte för en ”artikel 6-fond”.
Artikel 8 – Främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper
De allra flesta svenska fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i sin förvaltning och rapporterar därför enligt artikel 8. Sådana fonder kallas ofta för ”ljusgröna” fonder. I dagsläget finns det inga gränsvärden för hur stor andel av investeringarna i en fond som måste ”främja” sådana egenskaper och fonder som rapporterar enligt denna bestämmelse kan därför skilja sig avsevärt i ambitionsnivå vad gäller hållbarhet, men investeringsobjekten i en artikel 8-fond ska alltid följa praxis för god styrning. Vanliga metoder som används för att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper kan vara att till exempel välja in, välja bort och/eller påverka bolag som fonden investerar i.

En annan metod för att påvisa att fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kan vara att mäta olika indikatorer på investeringarnas huvudsakliga negativa konsekvenser för olika hållbarhetsfaktorer (även kallade ”PAI-indikatorer”). En artikel 8-fond kan göra så kallade ”hållbara investeringar” (se nedan), men behöver inte göra det.
Artikel 9 – Hållbara investeringar är målet
Fonder som har hållbar investering som mål ska rapportera enligt artikel 9 och kallas även för ”mörkgröna” fonder. De här fonderna vill till exempel accelerera omställningen till ett hållbart samhälle och förbinder sig till att, med vissa få undantag, endast göra hållbara investeringar (se nedan).

En hållbar investering (enligt SFDR)

En ”hållbar investering” är en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, eller i humankapital eller ekonomiskt eller socialt missgynnade grupper, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något sådant mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning. Förvaltare av fonder enligt artikel 8 och 9 ovan ska uppge/informera om minimiandelen hållbara investeringar i fonden och årligen följa upp och informera om hur stor andel hållbara investeringar som faktiskt gjordes.

Det är i dagsläget upp till förvaltaren av fonden att avgöra vad som ska krävas för att en investering ska anses ”bidra” och ”inte orsaka betydande skada”, till exempel hur stor del av den ekonomiska verksamheten i företaget som måste uppfylla kravet på att ”bidra” för att investeringen ska räknas som hållbar. I bedömningen kan alltså hela investeringen klassas som hållbar även om endast en del av verksamheten i det företag som fonden har investerat i bidrar till hållbarhetsmålet.

Vad menas med en hållbarhetsrisk?

Hållbarhets- eller ESG-risker är risker utifrån ett miljömässigt, socialt eller styrningsrelaterat perspektiv (ESG står för Environmental, Social, Governance). Hållbarhetsrisker i det här sammanhanget är endast kopplade till huruvida en ESG-relaterad händelse kan innebära att avkastningen påverkas negativt.

Vad är negativa hållbarhetskonsekvenser?

Negativa konsekvenser för hållbarsfaktorer handlar om hur verksamheten i ett företag negativt påverkar omvärlden, bland annat miljön, arbetsförhållanden och sociala villkor. Till exempel kan verksamheten i ett företag medföra utsläpp av koldioxid, påverkan på den biologiska mångfalden, bryta mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag som barnarbete eller dåliga arbetsförhållanden. Att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer innebär alltså att fondbolaget vidtar åtgärder för att minska den negativa påverkan som verksamheten fonden har investerat i medför.

Vad är internationella normer?

Normerna avser internationella konventioner, lagar och regler samt överenskommelser som FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, som berör områdena miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen.